Hoe ziet mijn afrekening eruit ?

Voorbeeld factuur tariefafrekening

1. Adresgegevens (datum, adressering,…).

Hier vindt u de algemene gegevens van de energieleverancier (contactgegevens) en de algemene gegevens van de huurder/eigenaar van de betreffende woning. Mogelijks worden de facturen gemaakt onder label van VWV Group, u vindt hier dan de contactgegevens van VWV Group.

Ook het factuurnummer en het debiteurnummer worden aangegeven.

2. Overzicht van uw verbruik.

In dit gedeelte van de afrekening krijgt u een duidelijk overzicht van uw verbruik in uw woning
van de warmtemeter, watermeter, …

Levering:

Onder ‘levering’ kunt u zien welke energievormen door de energieleverancier in uw woning geleverd worden. Dit zijn meestal warmte (uitgedrukt in kWh of GigaJoule), warm en/of koud tapwater (uitgedrukt in m3) en mogelijks ook koude.

Met ‘warmte kWh of GJ’ verstaan we de hoeveelheid warmte, uitgedrukt in kiloWatt uur of GigaJoule die in uw woning geleverd wordt voor uw cv-installatie.

Warm tapwater’ heeft betrekking tot de hoeveelheid energie die we aan 1 m3 koud water moeten toevoegen om deze op te warmen tot 1 m3 warm water.

Water’ heeft betrekking tot de levering van het koud tapwater wat opgewarmd wordt tot warm tapwater.

Waterbelasting’ zijn de kosten voor de waterbelasting over het door u verbruikte water.

‘Vastrecht’ is een vast bedrag wat door u dient betaald te worden aan de energieleverancier. Mogelijks heeft u ook een te betalen vast recht koude. (voor de koude levering in uw woning).

Meternummer:

Hier vindt u het meternummer terug wat u op uw warmtemeter, watermeter, … kunt aflezen.

Periode:

De periode waarop deze factuur van toepassing is. In de meeste gevallen loopt de periode over 12 maanden en het kan ook zijn dat het volledige stookseizoen wordt uitgesplitst in 2 periodes. Eén periode loopt dan bv. van 1 juli tot en met 31 december, de andere periode loopt dan bv. van 1 januari tot en met 30 juni.

Dit heeft mogelijks te maken met het feit dat op 1 januari de tarieven door de energieleverancier worden aangepast.

Eindstand – beginstand:

In de kolom ‘beginstand’ vindt u de beginstand, voor het betreffende stookseizoen, van uw meter(s) terug. De beginstand van uw warmtemeter, watermeters… is meestal de eindstand van vorig stookseizoen.

In de kolom ‘eindstand’ vindt u de geregistreerde meterstand bij de eindopname van de betreffende periode.

Correctie:

In hoogst uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat er omwille van een reparatie, … een correctie wordt gecreëerd, deze vindt u terug in de kolom ‘correctie’.

Verbruik:

Het verschil tussen begin- en eindstand.

Opm. : bij vastrecht wordt in de kolom ‘verbruik’ het aantal dagen of maanden vermeld dat u in de woning hebt gewoond, dit voor de betreffende stookperiode.

Tarief:

Hier vindt u de tarieven voor de verschillende energievormen terug. Deze worden bepaald door de energieleverancier. Ze zijn uitgedrukt in Euro en zijn exclusief de BTW. De tarieven voor het vastrecht zijn per dag of per maand.

BTW:

Het Btw-tarief wat van toepassing is op de verschillende energievormen.

Bedrag:

Het bedrag in de laatste kolom wordt verkregen door uw verbruik te vermenig-vuldigen met de tarieven. Na heffing van het Btw-tarief komt u bij het ‘bedrag’ dat u dient te betalen. De bedragen in de laatste kolom worden opgeteld. Links van het totale bedrag ziet u het Btw-bedrag wat in dit totale bedrag inbegrepen is.

3. Verbruik historie.

Hier kunt u zien wat er de voorgaande jaren is verbruikt aan warmte en/of water in uw woning.

4. Betaalde voorschotten .

Hier kan u zien wat de door u betaalde maandvoorschotten waren en op welke datum deze door de energieleverancier ontvangen zijn.

In de laatste kolom wordt het totale bedrag aan voorschotten in mindering gebracht van het totale bedrag vermeld onder item 2 (overzicht van uw verbruik).

5. Nieuw maandvoorschot .

Het nieuw berekende maandvoorschot voor het komende stookseizoen.

Dit bedrag wordt reeds mee verrekend bij de uiteindelijke berekening van het vorige stookseizoen.

Van het totaal te betalen bedrag wordt afgetrokken het totaal van de door u betaalde voorschotten. Het verschil ontvangt u terug wanneer u een teveel aan voorschotten betaald heeft of u betaalt het verschil bij wanneer de betaalde voorschotten niet voldoende waren in relatie tot de totale kosten.

Onderaan de afrekening vindt u mogelijks, in geval van bijbetaling, een acceptgirokaart met de betalingscondities. In geval van automatische incasso wordt het bedrag automatisch van uw rekening afgeschreven.

Indien u geld terugkrijgt dan zal het bedrag binnen de afgesproken termijn op uw rekening teruggestort worden.