Voorbeeld kostenverdeling

1. Algemene gegevens (datum, adressering, …).

Datum: de datum waarop de afrekening is gemaakt bij VWV Group

Complex: hier staat het complexnummer zoals het intern bij VWV Group bekend is gevolgd door eventueel het klantnummer van de huurder/eigenaar bij de woningcorporatie, vereniging van eigenaren, beheerder, …

Beheerder: de woningcorporatie, vereniging van eigenaren, beheerder, syndicus, … van de betreffende woning

Periode: de (stook)periode waarop de afrekening van toepassing is

Betreft: het adres waarop deze afrekening van toepassing is

Adresgegevens: de naam, adres en woonplaats van de persoon die huurder/eigenaar is van de betreffende woning. Meestal is het adres gelijk aan het adres vermeld onder “betreft” maar het kan ook zijn, vb. bij een mutatie, dat de afrekening dient verstuurd te worden naar het mutatieadres.

2. Totale kosten van het complex.

In dit gedeelte van de afrekening vindt u de totalen van uw complex.

De totale kosten worden opgegeven/berekend door de woningcorporatie, vereniging van eigenaren, beheerder, syndicus,… die, eventueel in overleg met VWV Group, beslist volgens welke verdeelsleutels (verhouding tussen vaste en variabele kosten) de totale kosten moeten verdeeld worden.

In het kader van de Warmtewet (Nederland) mogen de in rekening gebrachte kosten niet meer zijn dan de maximumprijzen bepaald door het ACM (Autoriteit Consument en Markt).

Verwarming:

De kosten voor de brandstof (gas, stookolie, …) voor het totale complex. Mogelijks worden ook de gemeten GJoules (in het kader van de Warmtewet en gemeten na de cv-ketel) vermeld. In dit laatste geval worden de gemeten GJoules op het einde van het stookseizoen vermenigvuldigd met het door de energieleverancier (uw corporatie/beheerder) doorgegeven GJoule tarief(*). Dit is de basis voor het gebruiksafhankelijke (variabele) deel van uw stookkostenafrekening.

Dit variabele deel (op uw stookkostenafrekening Warmte Gigajoules genoemd) wordt dan, zoals voorheen, verdeeld volgens de door u bekende verdeelsleutel (vast/variabel).

De “vaste” kosten zijn onafhankelijk van uw persoonlijk stookgedrag. Bij collectieve verwarmingsinstallaties is het totale energieverbruik niet 100% te relateren aan de regelbare warmteafgifte in uw woning. Hierbij moet gedacht worden aan :

  • rendementsverliezen cv-ketel
  • warmteverlies in het ketelhuis
  • warmteverlies via stijg- en transportleidingen

De “vaste” kosten kunnen verdeeld worden op basis van het vloeroppervlak (meestal uitgedrukt in m2 of dm2) of  per woning.

De “variabele” kosten worden verdeeld op basis van uw persoonlijke verbruik.

Naast het gebruiksafhankelijke deel mag de energieleverancier ook een gebruiksonafhankelijk bedrag, het zogenaamde vast recht (*), in rekening brengen. Onder vast recht kunnen bv. administratiekosten, afschrijving, vast recht gas, … en dergelijke worden ondergebracht.

(*) deze tarieven worden bepaald door uw corporatie, het ACM toetst dit tarief aan de maximumprijs voor het betreffende stookseizoen

Koud en/of warm tapwater:

De kosten voor het koud en/of warm tapwater voor het totale complex.

Meestal worden deze kosten 100% variabel verdeeld.

Kosten opname en afrekening:

Het bedrag dat VWV Group bij uw woningbouwvereniging, vereniging van eigenaren, beheerder, … in rekening brengt voor het opnemen van de meterstanden en het verzorgen van de afrekeningen voor het complex waar u woont.

Bij de totale kosten van het complex ziet u mogelijks ook “reeds verrekend aan vertrokken bewoners” staan.

Gedurende het af te rekenen stookseizoen zijn er bewoners verhuisd. De met deze bewoners verrekende bedragen worden op de totale te verdelen kosten in mindering gebracht (anders zouden bedragen dubbel verrekend worden).

3. Overzicht van uw verbruik.

In dit gedeelte van de afrekening krijgt u een duidelijk overzicht van uw verbruik verwarming
of van uw verbruik van de watermeter, elektrameter, …

Het “ wkv nr.” staat voor “warmtekostenverdeler nummer”. Dit is in de meeste gevallen het meternummer wat op uw warmtekostenverdeler, warmtemeter, watermeter, elektrameter, … staat.

In de kolom “beginstand” vindt u de beginstand, voor het betreffende stookseizoen, van uw meter terug. Bij warmtekostenverdelers is deze in de meeste gevallen 0, bij warmtemeters, watermeters, elektrameters, gasmeters, … is de beginstand meestal de eindstand van vorig stookseizoen.

In de kolom “opname” vindt u de geregistreerde meterstand bij de eindopname.

In hoogst uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat er omwille van een reparatie, … een nieuwe stand wordt gecreëerd, deze vindt u terug in de kolom “nieuwe stand”.

Onder “type” verstaan we het metertype wat in uw woning aanwezig is.

Bij elke warmtekostenverdeler staat er mogelijks een omrekenfactor (in de kolom opm.). Tijdens het plaatsen heeft VWV elke radiator opgemeten  om  de  juiste  calorische  waarde  (warmteafgifte) te  kunnen  bepalen.  Deze  factor  heeft betrekking op deze calorische waardes.

Deze  vermenigvuldiging  is  nodig  omdat  de  warmtekostenverdelers  geplaatst  zijn  op  een  standaard calorische  waarde  van 1000 Watt. Deze factor is dus de correctie naar het echte vermogen  van de betreffende radiator. Hoe groter (lengte, hoogte, diepte, type, ….) de radiator, hoe hoger de factor.

In de laatste kolom wordt uw “verbruik” gesommeerd. Het totale verbruik wordt dan meegenomen naar de eindafrekening.

Mogelijks wordt er verder nog rekening gehouden met een liggingscorrectie (reductie).

4. Afrekening

In dit laatste gedeelte van de rekening worden de complexgegevens gecombineerd met uw persoonlijke verbruik tot de eindafrekening.

De bedragen in de laatste kolom, dit zijn de uiteindelijk kosten die voor het seizoen bij u in rekening worden gebracht, komen als volgt tot stand:

De variabele kosten (“gas of brandstof var”):

De prijs per eenheid komt tot stand door de totale kosten van het complex (kolom ‘bedrag’) te delen door het totale aantal opgemeten (warmte)-eenheden ( kolom ‘eenheden’ onder ‘complex totaal’). Uit deze deling volgt de ‘eenheidsprijs’. De eenheidsprijs wordt vermenigvuldigd met de in uw woning opgemeten eenheden (kolom ‘eenheden’ onder ‘uw woning’).

De vaste brandstofkosten (“gas of brandstof vast”):

Deze kosten worden via de vaste factor op de volgende wijze verdeeld: de (totale) kosten in uw complex (kolom ‘bedrag’) worden gedeeld door de totale oppervlakte (in m2 of dm2) van het complex (het getal in de kolom “aantal eenheden’’ onder ‘complex totaal’). De ‘eenheidsprijs’ wordt vermenigvuldigd met de oppervlakte van uw woning (kolom ‘eenheden’ onder ‘uw woning’).

De oppervlakte van uw woning wordt meestal aangegeven in m2 of dm2.

Vast recht:

Deze kosten worden meestal verdeeld per woning.

Opname en afrekening:

De prijs per eenheid wordt bepaald door de totale kosten (kolom ‘bedrag’) te delen door het totale aantal meters (warmtekostenverdelers, warmtemeters, watermeters, …) in het complex (kolom ‘eenheden’ onder ‘ complex totaal’). De prijs per eenheid wordt vervolgens vermenigvuldigd met het aantal meters in uw woning (kolom ‘eenheden’ onder ‘uw woning’).

De variabele kosten koud en/of warm tapwater (‘koud/warm water var’):

De prijs per eenheid komt tot stand door de totale kosten van het complex (kolom ‘bedrag’) te delen door het totaal opgemeten verbruikte volume koud en/of warm tapwater (kolom ‘eenheden’ onder ‘complex totaal’). Uit deze deling volgt de ‘eenheidsprijs’. De eenheidsprijs wordt vermenigvuldigd met de in uw woning opgemeten eenheden (kolom ‘eenheden’ onder ‘uw woning’).

5. Totale kosten

De bedragen in de laatste kolom worden opgeteld. Van dit totale bedrag wordt afgetrokken het totaal van de door u betaalde voorschotten (per kostensoort). Het verschil ontvangt u terug wanneer u een teveel aan voorschotten betaald heeft of u betaalt het verschil bij wanneer de betaalde voorschotten niet voldoende waren in relatie tot de totale kosten.

Tenslotte vindt u (eventueel) de nieuw berekende voorschotten per kostensoort met daarbij de ingangsdatum van deze nieuwe voorschotten.

Mocht u nog vragen hebben
ONZE DESKUNDIGE KLANTENSERVICE

STAAT U GRAAG TE WOORD… EN HELPT U VERDER

VWV beschikt over een eigen gespecialiseerde klantenservice in Nederland en België met medewerkers die u deskundig te woord kunnen staan.
Onze klantenservice helpt u graag bij uw vragen. We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.

nederland-16   +31 (0) 182 640 775    belgie-16   +32 (0) 9 265 02 72